wo 22 november 2023, 14:30 16:20

Workshop: Ontwerp jouw Economie

1699443948746

Sam de Muijnck en Joris Tieleman geven een overzicht van visies op de toekomstige economie. Bij het schrijven van het boek Economy Studies en het creëren van een overzicht van economisch onderwijsmateriaal werd het duidelijk dat een van de grootste hiaten, in zowel de reguliere als de alternatieve literatuur, het begrijpen van de verschillende manieren is waarop economieën georganiseerd kunnen en zijn geweest. Te vaak ligt de focus uitsluitend op de manier waarop markten werken. In het beste geval wordt een simpele tweedeling tussen de vrije markt en centraal geplande economieën gepresenteerd, terwijl er vele andere vormen zijn, zoals de commons, coöperaties, de gifteconomie en decentraal georganiseerde maatschappelijke voorzieningen. Deze zijn niet theoretisch: ze vormen al grote delen van onze economische systemen. In ons economisch denken en onderwijs negeren we ze op eigen risico.

Vanwege deze ‘gap’ is het publieke debat over de manier waarop onze economie is georganiseerd momenteel gepolariseerd. Aan de ene kant zijn er oproerkraaiers die pleiten voor één specifieke visie op hoe de economie georganiseerd zou moeten worden (kapitalisme! eco-socialisme! basisinkomen! blockchain! ontgroei!). Aan de andere kant zien we dat conservatieven vaak beweren dat iets substantieels anders dan de huidige economie onmogelijk is (“TINA: Er is geen alternatief.”). We zitten vast tussen wensdenken en cynisch denken. De weg vooruit vereist kalmer, constructiever en concreter nadenken over de reorganisatie van onze economieën. Dat is het doel van deze workshop.

In de workshops krijgen deelnemers in kleine groepen praktische hulpmiddelen en raamwerken om hun eigen toekomstige economie te ontwerpen en na te denken over de diversiteit die al bestaat in de economieën van vandaag. De workshop staat open voor iedereen, aangezien we allemaal meedoen en een belangrijke rol spelen in de economie, en dus onderdeel moeten zijn van het opnieuw bedenken hoe onze toekomst eruit zou moeten zien.

This workshop will be in English

Sam de Muijnck and Joris Tieleman will give an overview of visions for the future economy. When writing the book Economy Studies and creating an overview of economics educational materials, it became clear that one of the biggest gaps in both the mainstream and alternative literature is understanding the different ways in which economies can and have been organised. Too often the focus is solely on how markets work. At best, a simplistic dichotomy between free market and centrally planned economies is presented, while there are many other forms such as the commons, cooperatives, the gift economy and decentrally organising civic provisioning. These are not theoretical: they already form large parts of our economic systems. In our economic thinking and teaching, we ignore them at our peril.

Because of this lacuna, the public debate surrounding how our economy is organised is currently polarised. On one side there are firebrands arguing for one particular vision for how the economy should be organised (Capitalism! Eco-socialism! Basic income! Blockchain! Degrowth!). On the other side, we find conservatives often arguing that anything substantially different from today’s economy is impossible (“TINA: There is no alternative.”). We are stuck between wishful and cynical thinking. The way forward requires more calm, constructive and concrete thinking on reorganising our economies. That is the aim of this workshop.

In the workshops, participants will in small groups get hands-on tools and frameworks to design their own future economy and reflect on the diversity that already exists in today’s economies. The workshop is open to anyone as we all participate and have important roles in the economy, and thus should be part of reimagining how our future should look like.

Wanneer

wo 22 november 2023, 14:30 16:20

Type

Waar

Corry Tendeloohuis (CTH) | Lokaal 0.008
Market in CTH Atrium, 1st floor

Organisatie

Our New Economy (ONE)

Voor wie

Docenten, studenten en andere geïnteresseerden
Deel deze pagina: